Ogród Botaniczny w Łodzi

Regulamin zwiedzania

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego w Łodzi


Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od 12 czerwca 2020 r. do odwołania.

Podczas pobytu na terenie Ogrodu należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących
w kraju wytycznych odnoszących się do zasad zachowania w okresie pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

Osoby przebywające na terenie Ogrodu zobowiązane są w szczególności do:

 • zakrywania nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży lub zachowania 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi Ogrodu;
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do Ogrodu;
 • zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

W czasie trwania pandemii do odwołania pozostają zamknięte budynki znajdujące się na terenie Skansenu roślinnego.

 

Osoby nie przestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu (poniżej) oraz ww. zaleceń będą proszone o opuszczenie Ogrodu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Zabrania się zwiedzającym:

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (miejsce ogniskowe);
 • przebywania na terenie Ogrodu poza ustalonymi godzinami otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania lub wnoszenia psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych;
 • picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.
 • przebywania na terenie Ogrodu podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • jazdy na rowerach po terenie Ogrodu za wyjątkiem oznakowanych rowerów służbowych dla pracowników Zarządu oraz rowerków trzykołowych lub innych, trzymanych na kiju przez opiekunów dzieci, które samodzielnie nie mogą jeździć;
 • wykonywania lotów dronami nad terenem Ogrodu.
   

Dopuszcza się wprowadzanie rowerów na teren Ogrodu pod warunkiem pozostawienia ich przy kasach w wyznaczonych do tego celu miejscach. Pozostawione rowery właściciele przypinają własnymi zabezpieczeniami i zabierają rzeczy (torby, zakupy itp.) celem ochrony przed ewentualną kradzieżą.

Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli. Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
- Policji,
- Straży Miejskiej,
- Straży Ochrony Przyrody,
- Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REGULAMINU PORZĄDKOWEGO OGRODU BOTANICZNEGO

1) Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z Ogrodu Botanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, jest
Zarząd Zieleni Miejskiej Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, dalej ZZM.
2) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ZZM lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z ZZM na adres e-mail: 
sekretariat@zzm.lodz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem i zwiedzaniem terenów i obiektów z Ogrodu Botanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4) ZZM może przetwarzać dane osobowe również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z terenów i obiektów z Ogrodu Botanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.

5) Informujemy, że w czasie Państwa obecności w Ogrodzie Botanicznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi mogą być wykonywane przez pracowników ZZM zdjęcia lub materiały filmowe w celu udokumentowania i popularyzowania działalności prowadzonej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Działania te ZZM prowadzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Celem wykonywania zdjęć i materiałów filmowych jest dokumentowanie zdarzeń przyrodniczych oraz organizowanych przez ZZM wydarzeń, jednak w trakcie ich wykonywania może zostać również uwieczniony Państwa wizerunek, jako osób odwiedzających obiekty ZZM. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie jednak w tym przypadku wymagane, ponieważ w tym przypadku osoby, które mogą zostać uwiecznione, stanowić będą jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

6) Korzystanie z obiektów Ogrodu Botanicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi jest dobrowolne, jednocześnie oznacza akceptację warunków Regulaminu porządkowego obowiązującego w Ogrodzie Botanicznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, w tym zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

7) Osoby korzystające z ulg mogą zostać poproszone o okazanie uprawnionym pracownikom ZZM dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z ulgi.

8) Podane dane osobowe będą przetwarzane przez ZZM przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, tj. przez czas niezbędny w związku z dochodzeniem roszczeń przez strony. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych, dane będą trwale usuwane.

9) Podane dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

a) pracownicy administratora danych lub podmioty współpracujące upoważnione do przetwarzania danycosobowych na podstawie odrębnej umowy, np. podmioty świadczące usługi informatyczne;

b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

c) podmiotom wspierającym ZZM w realizacji jego zadań statutowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ZZM, takim jak osoby związane z realizacją zajęćPodmioty te nie będą przetwarzały danych osobowych w żadnym innym celu niż prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktycznych;

d) dostawcy oraz użytkownicy mediów, w tym portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, YouTube oraz odbiorcy stron internetowych, prowadzonych przez ZZM.

10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. ZZM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

11) ZZM nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych.

12) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZZM przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając lub przesyłając wniosek na adres:
Zarząd Zieleni
Miejskiej w Łodzi
, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, lub przesyłając wniosek drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl
13) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZZM danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fb Ogrodu
Fb Palmiarni