Działalność

Zakres działalności Ogrodu Botanicznego określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., której pkt. 1, Art. 69 mówi, że do obowiązków ogrodów botanicznych legitymujących się pozwoleniem Ministra Środowiska na swoją działalność, należy:

  • uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym
  • edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej
  • prowadzenie upraw roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w celach ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony gatunków
  • przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadającym ich potrzebom biologicznym
  • prowadzenie dokumentacji upraw
Fb Ogrodu
Fb Palmiarni