Regulamin zwiedzania

Zabrania się zwiedzającym:

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin
 • zrywania liści, kwiatów, zbierania owoców i nasion, niszczenia trawników
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni w tym chodników oraz alejek
 • przenoszenia i wywracania ławek, wchodzenia na murki, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu
 • przestawiania i dotykania eksponatów wystawowych
 • zanieczyszczania fontanny w Ogródku Dydaktycznym i oczek wodnych w Palmiarni oraz chwytania żółwi i ryb
 • przebywania na terenie Palmiarni i Ogródka Dydaktycznego poza wyznaczonymi godzinami otwarcia
 • zakłócania spokoju publicznego
 • biegania po alejkach Palmiarni i Ogródka dydaktycznego, nieostrożnego wymijania innych użytkowników ww. obiektów, szczególnie w pawilonie sukulentów Palmiarni
 • wprowadzania i wnoszenia psów, kotów oraz innych zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych)
 • wchodzenia na teren Palmiarni i Ogródka Dydaktycznego w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, picia alkoholu, palenia papierosów i tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 • przebywania na terenie Ogródka dydaktycznego podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj. burz, huraganów itp.
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety
 • jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach
 • wnoszenia toreb podróżnych oraz innego bagażu mogącego utrudnić zwiedzanie innym użytkownikom
 • wykonywania sesji zdjęciowych w godzinach otwarcia Palmiarni poza sesjami okolicznościowymi (chrzest, ślub, komunia)
 • wnoszenia materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych
 • poruszania się poza, wyznaczonymi do tego celu, alejkami i chodnikami
 • przewijania dzieci na ławkach i innych powierzchniach do tego celu nieprzeznaczonych
 • wykonywania lotów dronami i innym sprzętem unoszącym się nad ziemią na terenie
  pawilonów Palmiarni i Ogródka Dydaktycznego

Informuje się, iż:

 • osoby przebywające w Palmiarni Ogrodu Botanicznego zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu
 • osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego
 • bilety wstępu do Palmiarni Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli. Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do  Palmiarni Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
  • Policji
  • Straży Miejskiej
  • Straży Ochrony Przyrody
  • Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REGULAMINU PORZĄDKOWEGO W PALMIARNI I OGRÓDKU DYDAKTYCZNYM

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z Palmiarni i Ogródka Dydaktycznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź, dalej zwany ZZM.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez ZZM lub pytań dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z ZZM na adres e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: dane.osobowe@zzm.lodz.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem i zwiedzaniem terenów i obiektów
  w Palmiarni i Ogródku Dydaktycznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. ZZM może przetwarzać dane osobowe również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z terenów i obiektów w Palmiarni i Ogródku Dydaktycznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi.
 5. Informujemy, że w czasie Państwa obecności w Palmiarni i Ogródku Dydaktycznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi mogą być wykonywane przez pracowników ZZM zdjęcia lub materiały filmowe w celu udokumentowania i popularyzowania działalności prowadzonej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Działania te ZZM prowadzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Celem wykonywania zdjęć i materiałów filmowych jest dokumentowanie zdarzeń przyrodniczych oraz organizowanych przez ZZM wydarzeń, jednak w trakcie ich wykonywania może zostać również uwieczniony Państwa wizerunek, jako osób odwiedzających obiekty ZZM. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie jednak w tym przypadku wymagane, ponieważ w tym przypadku osoby, które mogą zostać uwiecznione, stanowić będą jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 6. Korzystanie z obiektów  Palmiarni i Ogródka Dydaktycznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi jest dobrowolne, jednocześnie oznacza akceptację warunków Regulaminu porządkowego obowiązującego
  w Palmiarni i Ogródku Dydaktycznym w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, w tym zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 7. Osoby korzystające z ulg mogą zostać poproszone o okazanie uprawnionym pracownikom ZZM dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z ulgi.
 8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez ZZM przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, tj. przez czas niezbędny w związku z dochodzeniem roszczeń przez strony.
  Po upływie czasu przechowywania danych osobowych, dane będą trwale usuwane.
 9. Podane dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
  1. pracownicy administratora danych lub podmioty współpracujące upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej umowy, np. podmioty świadczące usługi informatyczne;
  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  3. podmiotom wspierającym ZZM w realizacji jego zadań statutowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ZZM, takim jak osoby związane z realizacją zajęć. Podmioty te nie będą przetwarzały danych osobowych w żadnym innym celu niż prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  4. dostawcy oraz użytkownicy mediów, w tym portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, YouTube oraz odbiorcy stron internetowych, prowadzonych przez ZZM.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. ZZM nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji
  w przetwarzaniu danych osobowych.
 11. ZZM nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)  ani do organizacji międzynarodowych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZZM przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać składając lub przesyłając wniosek na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi,  ul. Retkińska 41, 94-004 Łódź lub przesyłając wniosek drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZZM danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Fb Ogrodu
Fb Palmiarni