Ogród Botaniczny w Łodzi

 

 Ogród Botaniczny jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 31 października

 • w kwietniu i wrześniu w godz. od 9.00 do 19.00 (kasy biletowe czynne do godz. 18.00)
 • w październiku w godz. od 9.00 do 17.00 (kasy biletowe czynne do godz. 16.00)
 • w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu w godz. od 9.00 do 20.00 (kasy biletowe czynne do godz. 19.00)

 


 

CENNIK

 • bilet normalny                                                                                               6,00 zł
 • bilet ulgowy                                                                                                  3,00 zł
 • abonament miesięczny normalny na okaziciela                                              40,00 zł
 • abonament miesięczny ulgowy na okaziciela                                                  20,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) normalna                                  80,00 zł
 • roczna karta wstępu (kwiecień - październik) ulgowa                                     40,00 zł    
 • opłata za przewodnika wycieczek                                                                  40,00 zł  

 

 UWAGA! W KASACH NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI KARTĄ

Oświadczenie dla jednostek budżetowych- pobierz PDF


 

Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu przysługuje:

 

 1. dzieciom po ukończeniu 5 roku życia,
 2. uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, za okazaniem legitymacji,
 3. studentom szkół wyższych za okazaniem legitymacji,
 4. opiekunom lub przewodnikom wycieczek dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
 5. żołnierzom służby zasadniczej,
 6. emerytom i rencistom,

 

za okazaniem stosownych dokumentów (dotyczy pkt. 4-6).

 

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 1. dzieciom do ukończenia 5 roku życia,
 2. dzieciom i młodzieży specjalnej troski posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (do ukończenia 16 roku życia) wraz z opiekunem,
 3. inwalidom wojennym i wojskowym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, za okazaniem stosownych dokumentów (dotyczy pkt. 1-3),
 4. przewodnikom i pilotom turystycznym za okazaniem legitymacji, odpowiednio  przewodnika lub pilota turystycznego, wydanych przez marszałków województw, wprowadzających grupę przynajmniej dziesięcioosobową.

Wstęp bezpłatny przysługuje również na imprezy promujące Miasto Łódź, wszystkim ich uczestnikom, po uzyskaniu uprzedniej zgody Prezydenta Miasta Łodzi.

Dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna zwolnione są z opłat za wstęp z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca.

Wstęp bezpłatny winien być udokumentowany bezpłatnym biletem wstępu.

 

 

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Ogrodu Botanicznego jest bezpłatne.

 

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Ogrodu Botanicznego - 50,00 zł (zwolniona z VAT).

 

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Ogrodu Botanicznego wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) – opłata za 1 godz.

Termin sesji fotograficznych wymaga każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajęcie sali dydaktycznej wynosi:

 • 50,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu;
 • 100,00 zł (w tym podatek VAT) – opłata za 1 godz. z wykorzystaniem sprzętu i urządzeń będących na jej wyposażeniu.

 

Opłata za wynajęcie sali konferencyjnej wynosi 650,00 zł (w tym podatek VAT) – w przedziale czasowym do 8 godz. 

W przypadku wynajęcia w/w sali na czas dłuższy niż 8 godz. lub wynajęcia innych pomieszczeń budynku administracyjno-biurowego opłatę każdorazowo ustala Dyrektor Ogrodu Botanicznego.

 

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 


 

Regulamin obowiązujący na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

 

Zabrania się zwiedzającym:

 

 • wchodzenia na drzewa, niszczenia lub wykopywania drzew, krzewów oraz innych roślin;
 • zrywania liści, kwiatów, owoców, nasion, niszczenia trawników, kwietników oraz zbierania grzybów;
 • zaśmiecania i niszczenia terenów zieleni, kopania ziemi, palenia ognisk;
 • przebywania na terenie Ogrodu przed i po ustalonych godzinach otwarcia;
 • przenoszenia i wywracania ławek, przestawiania etykiet oraz wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu;
 • zakłócania spokoju publicznego;
 • jazdy pojazdami mechanicznymi i konnymi, jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach, łyżwach, nartach, hulajnogach itp.;
 • chwytania i straszenia zwierząt, niszczenia karmników, gniazd lęgowych, wybierania jaj ptasich;
 • kąpania się, łowienia ryb i planktonu w stawach;
 • wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt;
 • wchodzenia na teren Ogrodu w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. picia alkoholu. palenia papierosów i tytoniu;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dorosłych i dzieci w miejscach innych niż toalety;
 • bezzasadnego uruchamiania systemu p.poż. (przyciski ROP) znajdującego się na terenie Skansenu Roślinnego, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za nieuzasadnione przyjazdy Państwowej Straży Pożarnej i naprawy przycisków ROP.

 

Informuje się, iż:
Osoby przebywające w Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu.
Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.
Bilety wstępu do Ogrodu Botanicznego należy zachować do kontroli.
Upoważnionym do kontroli biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego są funkcjonariusze:
a.   Policji
b.   Straży Miejskiej
c.   Straży Ochrony Przyrody
d.  Uprawnieni pracownicy Ogrodu Botanicznego.

 

Opłata za wynajem terenu rekreacyjnego, znajdującego się przy ognisku (wydzielony teren Ogrodu Botanicznego) wynosi:

 • 80,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu – dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – od poniedziałku do piątku w godz. 9-15;
 • 240,00 zł (w tym 23% VAT) + opłata za bilety wstępu - dla innych grup zorganizowanych (w przedziale czasowym do 8 godz. nie dłużej niż do godz. 22.00).

 

 

Informacja o realizacji zadania: 

„Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego
w Ogrodzie Botanicznym”

 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:1.275.708,82 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 860.420,00 zł

 

Opis zadania:

Projekt realizowany na terenie Ogrodu Botanicznego polega na odtworzeniu tradycyjnej wiejskiej zagrody (w tym: zabytkowej, drewnianej i krytej strzechą chałupy wraz z wyposażeniem gospodarskim, stodoły i jej wyposażenia oraz budynku gospodarczego z przyłączem wody i oczyszczalnią ścieków) oraz założeniu w jej obrębie kolekcji roślinnych, prezentujących uprawiane dawniej taksony roślin sadowniczych, użytkowych i ozdobnych. Wiejska zagroda stanie się miejscem prowadzenia oryginalnych zajęć warsztatowych z zakresu ekologii, ochrony różnorodności biologicznej, w tym uprawianych dawniej gatunków i odmian roślin oraz zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. W ramach projektu powstaną trzy bogato ilustrowane publikacje poświęcone ogrodom roślin użytkowych,  barwnym wiejskim przedogródkom oraz tradycyjnym, wysokopiennym sadom ze starymi odmianami jabłoni. Wydany będzie ponadto folder dotyczący roli pszczół w przyrodzie i w życiu człowieka, ukażą się pocztówki prezentujące rośliny uprawiane dawniej na wsiach, zostaną przeprowadzone szkolenia sadownicze dla osób dorosłych oraz kurs ilustracji botanicznej, a także powstanie ekspozycja dotycząca historii pszczelarstwa. Informacje o Skansenie Roślinnym i jego poszczególnych elementach zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych.